Zamestanecký program

Nadačný fond Slovenských elektrární otvára už šiesty ročník zamestnaneckého grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle. Aj v tomto roku budú mať zamestnanci Slovenských elektrární možnosť svojimi dobrovoľníckymi aktivitami a nadšením pomôcť, aby sa urobilo veľa dobra. V rámci programu podporíme zaujímavé projekty pre komunity, v ktorých pracujú alebo žijú so svojimi rodinami.

Ukážte sa v dobrom svetle 2018

V roku 2018 sa výzva zameria predovšetkým na projekty a aktivity zamestnancov, ktoré podporia sociálnu inklúziu a prepájanie rôznych skupín obyvateľov, ktorí žijú v ich okolí. Premena zanedbaného parku na komunitnú záhradu, úprava okolia v spolupráci s detským domovom či domovom sociálnych služieb, organizácia spoločného podujatia viacerých generácií, či skupín obyvateľstva. Ďalej výstavba verejnej letnej záhrady v miestnej knižnici, či vytvorenie čitateľského kútiku v materskej škôlke, kde by obyvatelia miestneho domova dôchodcov mohli pravidelne škôlkarom čítať.

Aj to sú príklady projektov, ktoré chceme v roku 2018 podporiť celkovou sumou vyše 30 000 eur.

Ukážte sa v dobrom svetle 2018 – harmonogramPODMIENKY:
Ako sa zapojiť do programu

Program je otvorený iniciatívam miestnych mimovládnych organizácií, škôl, škôlok aj samospráv. Podmienkou je, aby boli do projektov aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu. Každý ambasádor projektu sa zároveň zaväzuje k spolupráci na zapájaní iných zamestnancov a aj ich rodinných príslušníkov – dobrovoľníkov do aktivít projektu a komunikácii výsledkov projektu.

Súčasťou projektu je aj informácia o aktivitách, ktoré chce žiadateľ realizovať v rámci podujatia Naše Mesto 2018.

5 oblastí podpory

Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky podporuje: vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, šport, a navyše určitým spôsobom podporia prepojenie rôznych skupín obyvateľstva a podporia sociálnu inklúziu.

Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom prispievajú ku kvalite života v regiónoch. Prioritou programu je podpora aktivít, ktoré podnecujú zručnosť rozmýšľať o rôznych javoch v súvislostiach, rozvíjajú aktivitu obyvateľov regiónov a sú zamerané na hľadanie riešení existujúcich problémov na lokálnej úrovni.

GRANTOVÁ VÝZVA

Prihlásenie na grantovú výzvu pozostáva z dvoch častí. Žiadateľ vyplní prihlasovací formulár po registrácii na www.darca.sk (postup je vysvetlený nižšie), v ktorom popíše aktivity a rozpočet na dva projekty súčasne:

 1. Prvý zahŕňa popis projektu, ktorý budete realizovať v rámci dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto 2018 (podporených bude prvých 25 projektov).
 2. V druhom popíšete následný projekt, ktorý budete realizovať ako váš hlavný projekt, kde môžete žiadať o podporu 1000 eur (o tejto podpore rozhodne hlasovanie verejnosti).

Napríklad: v rámci Nášho Mesta, vy ako ambasádor, zamestnanci a ich rodinní príslušníci, ktorých ste na projekt prihlásili, uskutočníte výstavbu altánka v domove dôchodcov. Následne váš projekt získal podporu, a za 1000 eur v priebehu leta a jesene môžete zorganizovať spoločné podujatia, tvorivé dielne a podobne.

Prostriedky je možné využiť na priame náklady spojené s aktivitami projektu. Nebudú podporené čisto investičné zámery obcí do verejnej infraštruktúry (napr. výmena okien na školských zariadeniach). Z grantu nie je možné hradiť náklady na mzdy a odmeny, amortizáciu vozidiel; štipendiá a vzdelávacie kurzy pre zamestnancov; kúpu alkoholických nápojov a cigariet, prípadne ďalšie výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať. Je možné v menšej miere hradiť vykonanie odborných prác.

O podporu z grantovej schémy môže požiadať partnerská organizácia, ak je to:

 • mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi)
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
 • samospráva mesta alebo obce

Súčasťou grantovej žiadosti bude aj informácia o plánovaných dobrovoľníckych aktivitách, ktoré plánujú žiadatelia v spolupráci s ambasádormi projektu realizovať počas podujatia Naše Mesto 2018, ktoré sa uskutoční 8. – 9. 6. 2018.

Všetky projekty, ktoré schváli hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne a Nadácie Pontis, získajú podporu na realizáciu projektu v rámci iniciatívy Naše Mesto. Hodnotiaca komisia vyberie z predložených grantových zámerov max. 25 projektov, ktoré finančne podporí.

POZOR: Prednosť budú mať projekty, ktoré boli podané skôr, a spolu s prihláškou podajú aj prehľad zapojených dobrovoľníkov. Do 25. mája budú zverejnené projekty, ktoré získali grant na realizáciu projektu v rámci podujatia Naše mesto 2018:
 • pri zapojení 10 – 14 firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 200 eur
 • pri zapojení 15 – 19 firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 300 eur
 • pri zapojení 20 a viac firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 400 eur

Hodnotí sa predovšetkým dobrovoľnícky potenciál projektu na základe posúdenia:

 • kvality spolupráce ambasádora projektu s partnerskou organizáciou,
 • atraktívnosti výsledkov projektu a foriem komunikácie,
 • inovatívnosti projektu a prínosu pre sociálnu inklúziu v komunite,
 • aktívneho zapojenia firemných dobrovoľníkov do aktivít projektu,
 • zapojenie ďalších subjektov a zainteresovaných strán do prípravy a realizácie projektu, cieľom je vlastný prínos – spájanie komunity pri realizácii projektu.

Zároveň od 25.5. do 19.6. bude môcť tieto projekty na stránkach www.seas.sk podporiť hlasovaním verejnosť, ktorá rozhodne o podpore približne 15 projektov. Maximálna výška požadovaného grantu na druhú časť žiadosti nesmie prekročiť 1 000 eur, minimálna výška podpory je 500 eur.

Napríklad, na podujatie Naše Mesto sa prihlási 12 kolegov a rodinných príslušníkov, a teda vo formulári v časti rozpočet žiadam na nástroje a materiál na Naše Mesto v hodnote do výšky 200 Eur. Tieto položky je potrebné v rozpočte označiť „NM“. Na ďalšiu časť projektu môžete v rozpočte žiadať maximálne 1000 eur. To znamená, že celková žiadaná suma bude v tomto prípade 1200 eur.

Ukážte sa v lepšom svetle 2018 – návod
 
9.4.2018 Spustenie programu Ukážte sa v dobrom svetle. Zamestnanci podávajú projekt a popíšu v ňom aktivitu v rámci Naše Mesto 2018.
14.5.2018 Uzatvorenie grantovej výzvy a prihlásenie firemných dobrovoľníkov
17. 5. – 25.5. 2018 Hodnotenie projektov
25.5.2018 Zverejnenie vybraných 25 projektov, ktoré získali grant na realizáciu projektu v rámci podujatia Naše mesto 2018
25.5.2018 Spustenie hlasovania verejnosti o podpore 15 projektov (z vybraných 25 v prvom kole) v rámci Zamestnaneckého programu
8. – 9. 6. 2018 Podujatie Naše mesto
19.6.2018 Ukončenie hlasovania verejnosti
25.6.2018 Výsledky hlasovania verejnosti, podpora projektov v rámci Zamestnaneckého programu, po podpísaní zmluvy, poslanie 90% grantu.
1.7. – 15. 10. 2018 Realizácia projektov
10.11.2018 Zaslanie záverečnej správy k projektu a vyúčtovania, po kontrole ktorých Nadácia Pontis zašle zvyšných 10% grantu.
 

Výsledky hlasovania o granty budú zverejnené najneskôr 25. júna 2018 na internetovej stránke www.seas.sk a www.darca.sk. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní Nadáciou Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu. Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 90 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 10 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Ako a do kedy sa dá zažiadať o grant?

Najneskôr 14. mája 2018 je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Ukážte sa v dobrom svetle 2018);
 • vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projektu cez systém „darca“ elektronicky odoslať.

Povinné prílohy:

 1. vyplnený formulár s počtom a menami dobrovoľníkov;
 2. podpísané čestné vyhlásenie o správnosti údajov a súhlase zapísaných dobrovoľníkov.

Kontakt

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis:

Daniel Kellerová

T: 02 5710 8124
E: ziadosti@nadaciapontis.sk