Nevyhnutnou súčasťou stratégie každej spoločnosti je aj zodpovednosť za prostredie, v ktorom pôsobí. Slovenské elektrárne sa okrem svojej podnikateľskej činnosti venujú aj mnohým aktivitám a iniciatívam, ktoré majú širší celospoločenský význam. Program spoločenskej zodpovednosti nazývajú Energiou pre krajinu.

Sponzorstvo je forma spolupráce firiem a subjektov, ktorá je sprevádzaná protiplnením zo strany podporovaného subjektu. Zakladá sa na princípe „služba – protislužba", kedy sponzor vynakladá prostriedky a za ne požaduje protislužbu od sponzorovaného. Pri sponzorstve dochádza k uzavretiu obchodného vzťahu, teda zadefinovaniu určitých povinností s nárokom protihodnoty. Na sponzorstvo sa vzťahuje § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia sa môžu uchádzať o sponzorstvo od Slovenských elektrární, a. s., po prihlásení sa do svojho účtu na tomto portáli a zaslaní elektronickej žiadosti.

 • Iba prihlásený užívateľ v položkách hlavného menu uvidí zobrazenú možnosť vyplniť a poslať elektronickú žiadosť.
 • Ak ešte nemáte vytvorený profil svojej organizácie, zaregistrujte sa, uložte si bezpečne svoje prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa prihlasujete do svojho profilu.
 • Zaregistrovaný užívateľ sa prihlási so svojím užívateľským menom a heslom.
 • Vyplní a odošle elektronický formulár.
 • Stav predložených žiadostí a ich prípadné schválenie užívateľ vie skontrolovať po prihlásení sa do svojho profilu.
 • Až do momentu spracovania žiadosti ju vie registrovaný užívateľ editovať po prihlásení sa do svojho profilu.
 • Po schválení žiadosti môže užívateľ po prihlásení sa do svojho profilu začať na portál www.energiaprekrajinu.sk písať blogy s fotogalériami, videami iným digitálnym obsahom o projekte.

Slovenské elektrárne podporujú filantropické aktivity rozdelené tematicky do piatich energií:

 • život – charitatívne a sociálne aktivity;
 • prírodu – ochrana prírody, životného prostredia a zachovanie biodiverzity;
 • vzdelanie – podpora a rozvoj vzdelávania;
 • kultúru – rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt;
 • šport – prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít.