Zvyšovanie kvality starostlivosti o deti ohrozené násilím

Projekty / Energia pre život

1. júla 2016
Projekt bude realizovaný pre deti z Detského krízového centra Náruč – obete domáceho násilia, deti týrané, zneužívané, zanedbávané (syndróm CAN) a pre deti a ich rodiny z Poradní Náruč.Obsahom projektu budú intervenčné programy zamerané na rehabilitáciu traumy u obetí násilia s cieľom posilniť klientov v 3 oblastiach, v ktorých zlyhávajú: oblasť sociálna rovina, sociálne spôsobilosti deti, školská oblasť. V rámci projektu budú realizované pravidelné aktivity (individuálna príprava do školy, arteterapia) a nepravidelné intenzívne rekreačno-rehabilitačné (denný letný tábor). Každá aktivita bude zameraná na rozvíjanie špecifických životných zručností.

Diskusia