Zlepšenie kvality života ohrozených skupín prostredníctvom inkluzívneho bývania

Projekty / Energia pre život

1. januára 2020
Projekt Zlepšenie kvality života ohrozených skupín prostredníctvom inkluzívne bývanie reaguje na najpálčivejší problém rómskych marginalizovaných komunít, a tým je deficit legálneho a primeraného bývania. Cieľom projektu je sprístupnenie vlastníctva domu, ktorý má charakter štartovacieho nízkonákladového domu, nadobudnutého svojpomocne, vlastnými silami klienta. Inkluzívne bývanie predstavuje prístup, ktorým riešime nie len otázku bývania, ale celkovú mobilitu rodín z MRK, ich posilnenie v oblasti zamestnateľnosti a ekonomickej aktivity. Je taktiež formou vzdelávania a zmocňovania klientov žijúcich v generačnej chudobe a exklúzii k životu v strednej spoločenskej triede.

Diskusia