Nitrianske univerzitné dni 2018

Projekty / Energia pre kultúru

23. apríla 2018
V širšom ponímaní pod pojmom "Nitrianske univerzitné dni" rozumieme komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú v období posledného aprílového a prvého májového týždňa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a verejných miestach mesta Nitra. Snahou je nadviazať na úspešných 15 ročníkov Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003-2017 s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti štyroch subjektov (UKF, SPU, mesto Nitra a NSK). Záštitu na NUD 2018 prevzali rektor UKF, rektor SPU, primátor mesta Nitra a predseda NSK.

Diskusia