Nitrianske univerzitné dni 2017

Projekty / Energia pre kultúru

22. apríla 2017
V širšom ponímaní pod pojmom „Nitrianske univerzitné dni“ rozumieme komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú v období posledného aprílového a prvého májového týždňa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a verejných miestach mesta Nitry. Záštitu nad 15. ročníkom Nitrianskych univerzitných dní prevzali rektor UKF, rektor SPU, predseda NSK a primátor mesta Nitry. Snahou je nadviazať na úspešných trinásť ročníkov Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003-2016 s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti vyššie uvedených subjektov.

Diskusia