Modernizácia laboratória elektrických meraní inovovaním prístrojového zariadenia

Projekty / Energia pre život

18. augusta 2014
SOŠ reaguje na požiadavky trhu práce, ktoré sú kladené na absolventov,ich odborné vedomosti,zručnosti.Neodmysliteľnou súčasťou výučby žiakov v študijných a učebných odboroch elektrotechnického zamerania je dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe Vyhlášky MPSVR SR z 19.11.2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia.V projekte sa zameriavame na modernizáciu laboratória elektrických meraní a prístrojového vybavenia.Laboratórium s požadovaným technickým a prístrojovým vybavením bude využívané na teoret. i praktic. vyučovaní.

Diskusia