Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2012

Projekty / Energia pre prírodu

2. januára 2012
Na základe poznatkov z úspešného priebehu konferencie Priemyselné emisie, ktorá sa uskutočnila pod záštitou predsedu Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu Stanislava Janiša v dňoch 5. – 6. 4. 2011 v Bratislave, pripravuje ASPEK aj v tomto roku usporiadanie konferencie s uvedeným zameraním. Medzi základné témy konferencie budú zaradené problematiky transpozície Smernice EÚ o priemyselných emisiách, emisných stropov, obchodovania s emisnými kvótami a pripravovanej Smernice EÚ o energetickej efektívnosti. Cieľom konferencie bude informovať vrchových manažérov a odborných pracovníkov podnikovej sféry o legislatívnych, procedurálnych a technických otázkach súvisiacich s témami konferencie. Za čestných hostí konferencie budú pozvaní predsedovia kompetenčne príslušných výborov NR SR, ministri zainteresovaných rezortov a predstavitelia ďalších inštitúcií štátu a podnikateľských zoskupení. Konferencia sa uskutoční 5. - 6. júna 2012 v Bratislave. V snahe o dosiahnutie primeranej výšky účastníckeho poplatku na túto konferenciu oslovuje ASPEK významné podniky z priemyselných odvetví a energetiky s návrhom na partnerstvo pri jej usporiadaní. V uvedenej súvislosti ponúkame toto partnerstvo aj Vašej spoločnosti. S prihliadnutím na potrebu vykryť týmto spôsobom časť nákladov na usporiadanie konferencie, predpokladáme výšku partnerského príspevku podľa úrovne partnerstva v rozpätí 1500 – 3000 €. V prípade, že prejavíte záujem prijať uvedenú ponuku a prispieť tak k úspešnému usporiadaniu konferencie, je ASPEK pripravený rokovať o Vašich návrhoch na zrealizovanie partnerstva. Partnerstvom pri usporiadaní tohto podujatia máte možnosť preukázať nielen pred jej účastníkmi, ale aj pred širokým okruhom subjektov, ktoré o jeho konaní budú informované, svoju snahu prispieť k riešeniu závažných problémov udržateľnosti hospodárskeho rastu vo vzťahu k životnému prostrediu. S prihliadnutím na súčasný stav prípravy konferencie prosím o Vašu odpoveď k podpore uvedenej konferencie naznačenou formou v čo najkratšom čase.

Diskusia