Integrovaný detský tábor "Počúvajme prírodu".

Projekty / Energia pre život

1. júla 2012
Projekt „Počúvajme prírodu“ chce svojou realizáciou prispieť k pochopeniu a pozitívnejšiemu vnímaniu handicapovaných detí. Nepočujúce – sluchovo postihnuté deti sú napriek mnohým snahám o integráciu ešte stále izolované od svojich počujúcich vrstovníkov v dôsledku komunikačnej bariéry. Predkladateľ tohto projektu chce pomôcť pri integrácii nepočujúcich detí. Hlavným cieľom projektu je viesť počujúce deti k väčšej tolerancii voči handicapovaným, pomôcť nepočujúcim deťom zvýšiť ich sebavedomie a obom skupinám detí ponúknuť zmysluplné využitie ich voľného času počas letných prázdnin. Zámerom projektu je prostredníctvom tvorivých aktivít, hier v prírode dolného Zemplína a iných činností zameraných na ochranu prírody pozdvihnúť environmentálne povedomie detí, prekonávať komunikačné bariéry počujúcich a nepočujúcich detí a učiť ich vzájomnej tolerancii . Projektu sa zúčastnia deti z východného Slovenska a nepočujúce deti z detského domova Maurícius v Kremnici.

Diskusia