Expozičná časť Človek a hory -Environmentálny dopad aktivít človeka v horách

Projekty / Energia pre prírodu

1. júna 2012
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši od roku 2008 implementuje projekt, ktorého cieľom je zvýšenie atraktivity priestorov múzea rekonštrukciou historickej budovy z pohľadu energetického a estetického a zlepšenie možnosti a formy múzejnej prezentácie so zámerom rozšíriť a skvalitniť ponúkané produkty SMOPaJ. Projekt je koncipovaný v dvoch častiach, s cieľom zlepšiť stav budovy a zjednodušiť prevádzku expozičných a výstavných priestorov múzea, a zároveň verejnosti ponúknuť oveľa pôsobivejšie, interaktívne múzejné prezentácie, ktoré dokážu osloviť súčasného náročného návštevníka. Zmyslom projektu je nielen ochrana, prípadne záchrana budovy zaradenej do Pamiatkového fondu SR v duchu zachovania jej charakteristických čŕt ako jednej z historických dominánt v centre mesta, ale aj jej zmysluplné využitie. Budova bude slúžiť na komplexné vzdelávanie návštevníkov v environmentálnej oblasti. Jedným z technických riešení je náhrada klasickej energie za obnoviteľnú (solárna energia), rekonštrukcia budovy a expozície s využitím alternatívnych zdrojov energie, výmena zastaraného spôsobu vykurovania s použitím izolácií pre zateplenie budovy, čím budú realizované redukčné opatrenia a prejaví sa predpokladaná úspora energií v zmysle dodržania súčasných nákladov napriek výraznému zväčšeniu plochy prezentačných a iných priestorov múzea. Tieto riešenia budú zakomponované do prezentačných aktivít múzea v rámci rekonštruovanej expozície formou expozičných modelov a vystavení, ako aj vzdelávacích programov pripravených pre jednotlivé cieľové skupiny. Ich súčasťou bude projekcia – film, ktorý priblíži možnosti úspory energie na príklade riešenia historickej budovy múzea, ale aj aktivity a skúsenosti spoločnosti Slovenské elektrárne ENEL, a.s., ktoré má s využitím alternatívnych zdrojov energie vo vysokohorskom prostredí v rámci časti expozície Človek a hory.

Diskusia