Cyklostop - prestrešené cyklostojany

Projekty / Energia pre prírodu

1. februára 2014
Umožniť cyklistom bezpečné a komfortné parkovanie bicyklov na dvoch najfrekventovanejších verejných priestranstvách v centre mesta v prestrešených a kamerou strážených stojanoch na bicykle. Stojany by niesli zreteľné označenie CykloStop a symbol kamerou stráženého objektu. V sprievodnej aktivite chceme upozorniť verejnosť na ich existenciu a potenciálnu sieť ďalších cyklostojanov v rámci budúcej plánovanej cyklotrasy. Sprievodným výstupom bude aj pasportizácia existujúcich cyklostojanov v meste, ich prípadná nevyhnutná renovácia, efektívnejšie rozmiestnenie a spracovanie mapky existujúcich cyklostojanov v meste.

Diskusia