profil organizácie

Občianske združenie Trenčianska onkológia

Občianske združenie Trenčianska onkológia

Legionárska 28
Trenčín

www.fntn.sk
branislav.bystricky@fntn.sk

Popis:

Osve­tová a pub­likačná čin­nosť v oblasti pre­ven­cie onko­log­ick­ých ochorení. Posky­to­vanie infor­mácii a poraden­stva pri vzniku onko­log­ick­ých ochorení. Vzdelá­va­cie a ško­li­ace aktiv­ity pre odborníkov a pre vere­jnosť. Pod­pora nových diag­no­s­tick­ých a liečeb­ných metód. Zlepše­nie prístro­jového vybave­nia odd­e­le­nia. Pod­pora vzdelá­va­nia pra­cov­níkov v odbore. Vytváranie prí­jem­ného prostre­dia pre onko­log­ick­ých pacien­tov.


Počet projektov:

5

Počet príspevkov v blogu:

0


Registrovaný od:

02.10.2014