Podpora

Finančný dar

Nevyhnutnou súčasťou stratégie každej spoločnosti je aj zodpovednosť za prostredie, v ktorom pôsobí. Slovenské elektrárne sa okrem svojej podnikateľskej činnosti venujú aj mnohým aktivitám a iniciatívam, ktoré majú širší celospoločenský význam. Program spoločenskej zodpovednosti nazývajú Energiou pre krajinu.

Ponúkame vám možnosť uchádzať sa o uvedenú formu podpory po vyplnení a zaslaní elektronickej žiadosti (žiadosť môžu poslať len užívateľa resp. organizácie zaregistrované na tomto portáli). Poskytovanie finančných darov je finančná podpora bez očakávania protihodnoty. Je postavená na dobrej vôli darcu venovať vlastné zdroje na podporu verejnoprospešného účelu. Protihodnota, akej sa v tejto súvislosti firme dostáva, je jej vplyv na firemnú kultúru, vplýva na pozitívne budovanie imidžu, zvýšenie známosti a dôveryhodnosti firmy, napomáha k zlepšovaniu kvality života. Legislatívne podlieha § 328 až 630 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.


Prijímatelia finančného daru od Slovenských elektrární, a. s., sa môžu uchádzať o poskynutie finančných prostriedkov po prihlásení sa do svojho účtu na tomto portáli a zaslaní elektronickej žiadosti.

 • Iba prihlásený užívateľ v položkách hlavného menu uvidí zobrazenú možnosť vyplniť a poslať elektronickú žiadosť.
 • Ak ešte nemáte vytvorený profil svojej organizácie, zaregistrujte sa, uložte si bezpečne svoje prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa prihlasujete do svojho profilu.
 • Zaregistrovaný užívateľ sa prihlási so svojím užívateľským menom a heslom.
 • Vyplní a odošle elektronický formulár.
 • Stav predložených žiadostí a ich prípadné schválenie užívateľ vie skontrolovať po prihlásení sa do svojho profilu.
 • Až do momentu spracovania žiadosti ju vie registrovaný užívateľ editovať po prihlásení sa do svojho profilu.
 • Po schválení žiadosti môže užívateľ po prihlásení sa do svojho profilu začať na portál www.energiaprekrajinu.sk písať blogy s fotogalériami, videami iným digitálnym obsahom o projekte.

Slovenské elektrárne podporujú filantropické aktivity rozdelené tematicky do piatich energií:

 • život – charitatívne a sociálne aktivity;
 • prírodu – ochrana prírody, životného prostredia a zachovanie biodiverzity;
 • vzdelanie – podpora a rozvoj vzdelávania;
 • kultúru – rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt;
 • šport – prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít.