Nadácia Pontis

Ukážte sa v dobrom svetle: Zamestnanecký grantový program 2016

Energia pre vzdelanie

12. apríl 2016 11:54

Aj roku 2016 rozdelíme 30 000 eur na neziskové projekty v okolí závodov Slovenských elektrární, ktoré získajú záujem a podporu zamestnancov.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis otvára štvrtý ročník zamestnaneckého grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle. Zámerom je sprostredkovať dobrovoľnícku i finančnú pomoc organizáciám, ktoré sa venujú verejnoprospešným aktivitám na miestnej úrovni. Program podporuje angažovanosť firemných dobrovoľníkov, ktorí už v minulosti ukázali, že naozaj chcú a vedia urobiť mnoho zaujímavého pre komunity, v ktorých pracujú a žijú so svojimi rodinami.  

V roku 2016 bude celkovo rozdelená čiastka 30 000 eur na neziskové projekty realizované v okolí závodov Slovenských elektrární, ktoré získajú záujem a podporu zamestnancov spoločnosti.

Podmienky zapojenia sa do programu Ukážte sa v dobrom svetle

Program je otvorený iniciatívam na úrovní jednotlivcov, miestnych mimovládnych organizácií, škôl aj samospráv. Podmienkou je, aby boli do iniciatívy aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu.

Program poskytuje organizačnú a komunikačnú podporu ambasádorom projektov, ktorí  sa aktívne podieľajú na príprave a neskôr napĺňaní cieľov projektov. Každý ambasádor projektu sa zároveň zaväzuje k spolupráci na zapájaní iných zamestnancov – dobrovoľníkov do aktivít projektu a komunikácii výsledkov projektu.

Podmienkou zaradenia projektu do grantového kola je, že sa zamestnanci spoločnosti zapoja do aktivít neziskovej organizácie, ktorá o grant bude žiadať a v rámci akcie Naše Mesto.

PRVÉ KOLO: Dobrovoľnícke aktivity v rámci akcie Naše Mesto

Dobrovoľnícke aktivity navrhujú ambasádori z radov zamestnancov spoločnosti v spolupráci s miestnymi neziskovými organizáciami, združeniami rodičov, prípadne aktívnymi samosprávami v týchto termínoch :

 • piatok, 10. júna 2016 od 13,00 do 17,00 h
 • sobota, 11. júna 2016 od 09,00 do 13,00 h

Partnerská organizácia sa registruje na www.darca.sk. Na dobrovoľnícke aktivity poskytujeme malý grant na nákup materiálu a pomôcok. Jeho výška závisí od počtu zapojených dobrovoľníkov a môže byť max. 300 eur.

 • Projekt pre 5 až 10 dobrovoľníkov – výška grantu 100 eur
 • Projekt pre 11 až 15 dobrovoľníkov – výška grantu 200 eur
 • Projekt pre 16 dobrovoľníkov a viac – výška grantu 300 eur

Celkovo bude podporených max. 25 dobrovoľníckych aktivít. Ich ambasádori majú právo navrhnúť partnerskú organizáciu, ktorá spolupracovala pri dobrovoľníckej aktivite, do grantového kola a uchádzať sa o príspevok do výšky 2 500 eur.

Ako a do kedy treba registrovať dobrovoľnícke aktivity?                       

Najneskôr do 15. mája 2016 je potrebné prihlásiť sa na Naše Mesto:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Nadácia Pontis, program: Naše Mesto 2016;
 • vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projekt cez systém darca elektronicky odoslať.

DRUHÉ KOLO: Grantová výzva

Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky podporuje: vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, šport. Podmienkou pre realizáciu projektov je dobrovoľnícka práca zamestnancov spoločnosti – ambasádorov projektov a ďalších firemných dobrovoľníkov.

Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom prispievajú ku kvalite života v regiónoch. Prioritou programu je podpora aktivít, ktoré podnecujú schopnosť rozmýšľať o rôznych javoch v súvislostiach, rozvíjajú aktivitu obyvateľov regiónov a sú zamerané na hľadanie riešení existujúcich problémov na lokálnej úrovni.

Prostriedky je možné využiť na nákup materiálu, učebných pomôcok a podobne. Nebudú podporené čisto investičné zámery obcí do verejnej infraštruktúry (napr. výmena okien na školských zariadeniach). Z grantu nie je možné hradiť náklady na mzdy a odmeny, je možné v menšej miere hradiť vykonanie odborných prác.

O podporu z grantovej schémy môže požiadať partnerská organizácia úspešne zapojená v prvom kole zamestnaneckého programu Ukážte sa v dobrom svetle, ak je to:

 • mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi)
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
 • samospráva mesta alebo obce

Maximálna výška požadovaného grantu nesmie prekročiť 2 500 eur, minimálna výška je 1 000 eur.

Prijímateľ grantu musí naplánovať a po schválení dodržať spolufinancovanie projektu z vlastných  alebo iných zdrojov aspoň v rozsahu 10 % celkových nákladov. Napr. pri príspevku vo výške 2 500 eur je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 250 eur.

Hodnotiaci proces

Hodnotí sa predovšetkým dobrovoľnícky potenciál projektu na základe posúdenia:

 • kvality spolupráce ambasádora projektu s partnerskou organizáciou,
 • atraktívnosti výsledkov projektu a foriem komunikácie,
 • inovatívnosti projektu a prínosu pre región
 • aktívne zapojenie firemných dobrovoľníkov do aktivít projektu. 

O podpore jednotlivých projektov na základe uvedených kritérií bude rozhodovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Pontis a spoločnosti Slovenské elektrárne a verejnosť v ankete na webe www.seas.sk.

Výsledky hodnotenia žiadostí o granty budú zverejnené najneskôr 11. októbra 2016 na internetovej stránke www.darca.sk. Potom budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu. Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 90 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 10 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Ako a do kedy sa dá zažiadať o grant?

Najneskôr do 15. septembra 2016 je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Zamestnanecký grantový program 2016;
 • vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projekt cez systém darca elektronicky odoslať.
Harmonogram
vyhlásenie grantovej výzvy  14. apríl 2016 
prihlasovanie organizácii na Naše Mesto  14. apríl – 15. máj 2016
dobrovoľnícke aktivity Naše Mesto  10. a 11. jún 2016
uzávierka prijímania žiadostí o grant  15. september 2016
hlasovanie verejnosti a hodnotiacej komisie  22. september – 9. október 2016
zverejnenie výsledkov  11. október 2016
realizácia projektov, dobrovoľnícke aktivity  15. október 2016 – 31. marec 2017
termín na podanie záverečných správ  15. apríl 2017

Kontakt

Ondrej Gallo
programový manažér Nadácie Pontis

t: 02 5710 8124
m: 0915 755 749
ondrej.gallo@nadaciapontis.sk


Diskusia