Nadácia Pontis

Špeciálny zamestnanecký grantový program 2015

Energia pre vzdelanie

3. marec 2015 12:34

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporí vzdelávanie detí z rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Otvárame II. ročník Špeciálneho zamestnaneckého grantového programu so zámerom poskytnúť finančnú pomoc rodinám zamestnancov, ktoré sú v extrémne ťažkej sociálnej a životnej situácii. O podporu môžu žiadať deti zamestnancov, resp. ich zákonní zástupcovia na úhradu nákladov spojených so vzdelávaním. Z rozpočtu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis je pre tento účel vyčlenená celková suma 10 000 eur.

CIELE PROGRAMU, OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA A TÚTORI

Podporu je možné poskytnúť žiakovi/študentovi na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním. Cieľom je sprístupniť kvalitné vzdelanie deťom zamestnancov alebo bývalých zamestnancov, ktorých rodina sa ocitla v ťažkej životnej situácii v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov.

Žiadosť o podporu môže podať žiak základnej školy (jeho zákonný zástupca), študent strednej školy alebo študent denného štúdia VŠ v prípade, ak žije v neúplnej rodine, a podpora z nadačného fondu by mu uľahčila prístup k vzdelaniu. Podpora sa môže týkať nákladov na učebné pomôcky, exkurzie, vrátane mimoškolských aktivít, a tiež súvisiacich nákladov na ubytovanie, stravu, či cestovné.

Žiadosť musí odporučiť niektorý z kolegov – zamestnancov SE, ktorý sa stane tútorom programu. Úlohou tútora je okrem iného aj aktívne osloviť vhodných prijímateľov pomoci, vybraný projekt zaregistrovať a v prípade jeho úspešnosti a pridelení podpory dohliadať na jej čerpanie, reportovanie, atď.

ŠPECIFIKÁCIA PODMIENOK FINANČNEJ POMOCI

Maximálna výška grantu pre jednu žiadosť je 3500 EUR, minimálna výška grantu 500 EUR. Žiadateľ vyplní žiadosť na www.darca.sk. Tútor môže žiadateľovi s vypĺňaním formulára pomôcť, resp. vyplniť žiadosť zaňho. V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie:

 • o žiakovi/študentovi, resp. súrodencoch (ďalej žiadateľ), pre ktorého tútor odporúča schváliť finančnú pomoc,
 • popis životnej situácie, v ktorej sa dieťa/deti, a ich rodina nachádza,
 • o účele, na ktorý budú finančné prostriedky z grantu použité (konkrétny popis potreby, na ktorú sa bude viazať vynaložená finančná pomoc, napr.: nákup školských pomôcok, financovanie ubytovania na internáte a pod.),
 • o celkovej výške finančnej pomoci a tiež výške jednotlivých položiek,
 • kontaktné údaje tútora (kvôli ďalšej komunikácii).

Povinné prílohy:

 • potvrdenie o návšteve školy,
 • potvrdenie o hmotnej núdzi, ak sa to žiadateľa týka.

PRINCÍPY HODNOTENIA ŽIADOSTÍ

 • citlivý prístup k dôverným informáciám žiadateľa,
 • posudzovanie závažnosti problému,
 • regionálne hľadisko,
 • očakávaný prínos navrhovanej pomoci.

Pre výber podporených žiadostí bude ustanovená interná hodnotiaca komisia (zložená zo zástupcov útvarov Ľudských zdrojov a Externých vzťahov), ktorá bude po ukončení hodnotenia zverejnená. Z nadačného fondu budú podporené len tie žiadosti, ktoré po vzájomnej diskusii väčšinovým hlasovaním schváli hodnotiaca komisia. Schválené žiadosti sa budú môcť realizovať ihneď po podpise zmluvy.

Všetky informácie v žiadosti sú dôverné a budú použité v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Nebudú komunikované mimo hodnotenia žiadostí.

Žiadosti sa budú prijímať na základe jednej výzvy. Hodnotenie žiadostí bude prebiehať po ukončení prijímania žiadostí.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
vyhlásenie grantovej výzvy 2. marec 2015
uzávierka prijímania žiadostí o grant 7. máj 2015
zverejnenie výsledkov 29. máj 2015
realizácia podpory 1. jún 2015 – 30. jún 2016
termín na podanie záverečných správ 30. jún 2016

KONTROLA VYUŽITIA POMOCI

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis po schválení žiadosti uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • Žiadateľ dostane na svoj účet po podpise zmluvy 1. splátku grantu v hodnote 90 % sumy grantu. Druhú splátku grantu (10%) získa žiadateľ až po správnom zdokladovaní použitia celého objemu finančných prostriedkov schváleného grantu a po zaslaní záverečnej správy.
 • Žiadateľ je povinný zrealizovať grant a zaslať záverečnú správu a vyúčtovanie najneskôr do termínu uvedeného v grantovej zmluve. Tútor môže žiadateľovi s reportovaním pomôcť, alebo mu poskytnú potrebné informácie a podporu pracovníci Nadácie Pontis.
 • Druhú splátku grantu získa žiadateľ až po doložení korektnej finančnej dokumentácie týkajúcej sa celej sumy grantu. Nadácia Pontis môže počas obdobia realizácie grantu kontaktovať žiadateľa s cieľom vykonať priebežný monitoring.

KONTAKT

Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava

konzultácie: Lenka Hujdičová | 0917 260 899 | lenka.hujdicova@nadaciapontis.sk
administrácia grantového programu: Judita Majerová | 02 5710 8124 | judita.majerova@nadaciapontis.sk


Diskusia