Nadácia Pontis

OTVÁRAME: Grantová výzva Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah!

Energia pre prírodu

17. máj 2018 16:14

Nadačný fond Slovenských elektrární rozdelí 20 000 eur na projekty ochrany životného prostredia cez energetickú efektívnosť a alternatívnu dopravu.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu v rámci programu Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah! Cieľom tohto programu je prispieť k ochrane životného prostredia prostredníctvom modernizácie verejných priestorov obcí a miest – tento rok konkrétne budov materských a základných škôl formou riešení zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti a alternatívne formy dopravy. V grantovom programe bude celkovo rozdelená čiastka 20 000 eur.

Program sa týka subjektov pôsobiacich v okruhu najviac 30 km od AE Mochovce, AE Jaslovské Bohunice, TE Nováky, TE Vojany a od vodných elektrární patriacich Slovenským elektrárňam.

Finančná podpora sa vzťahuje na projekty zamerané na ochranu životného prostredia zvyšovaním energetickej efektívnosti a podporou alternatívnych foriem dopravy pre materské a základné školy patriace pod samosprávy.

Grant môže slúžiť na financovanie a tiež na kofinancovanie opatrení ako napríklad:

 • úsporné interiérové a exteriérové LED osvetlenie
 • inštalácia fotovoltických panelov na výrobu elektriny
 • inštalácia solárnych panelov na ohrev teplej vody
 • meranie a regulácia (osvetlenia, vykurovania a pod.).
 • realizácia nabíjacej stanice pre elektrobicykle alebo elektromobily a podobne.

Podmienky prihlásenia

Maximálna výška udeleného grantu je 2000 eur, minimálna je 500 eur. Z grantu nie je možné hradiť mzdy a odmeny, možná je však úhrada nákladov na odbornú inštaláciu či dopravu zariadení.Oprávnenými subjektmi sú samosprávne základné školy a materské školy nachádzajúce sa v regióne 30 km od AE Mochovce, AE Jaslovské Bohunice, TE Nováky, TE Vojany a od vodných elektrární patriacich Slovenským elektrárňam. Prijímateľom grantu nemôžu byť podnikateľské subjekty ani fyzické osoby. V časti “žiadateľ” uveďte informácie vzťahujúce sa na subjekt s právnou subjektivitou, teda ak škola nemá právnu subjektivitu, oficiálnym žiadateľom je jej zriaďovateľ.

Harmonogram

16.5.2018 výzva na prijímanie prihlášok do programu
15.6.2018 uzávierka prijímania prihlášok do program
26.6.2018 hodnotenie a zverejnenie výsledkov programu
27.6 – 30.9.2018 realizácia projektov, čerpanie grantu
15.10.2018 predkladanie záverečných správ, vyúčtovanie projektu

Hodnotiace kritériá

1. Projekt (projektom sa rozumejú všetky informácie, ktoré uchádzač vyplní v online formulári na Darca.sk) je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, plánované aktivity sú explicitne vymenované a jasným zámerom projektu je ochrana a zvyšovanie kvality životného prostredia.
2. Inovatívnosť projektu, originalita riešení, jedinečné uchopenie problému.
3. Trvalá udržateľnosť projektu - predpokladá sa dlhodobejší dopad projektu.
4. Efektívne a hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov.
5. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.

Ako sa prihlásiť do programu?

Podmienkou prihlásenia sa do programu je zaslanie kompletnej žiadosti cez online formulár na stránke www.darca.sk najneskôr v deň uzávierky grantovej výzvy 15. 6. 2018.

Kompletnou žiadosťou je pravdivo a správne vyplnený formulár na Darca.sk a doloženie všetkých požadovaných príloh. Prihlášky bude posudzovať nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov - zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne, zástupcov Nadácie Pontis a odborných partnerov.

Postup

 • V časti Registrácia si vytvorte nové osobné konto. Po zadaní prihlasovacích údajov zvoľte tieto možnosti:
  • Darca: Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis
  • Program: SE Ekoobec 2018.
 • Na zadanú emailovú adresu Vám príde email, ktorý slúži na overenie emailovej adresy. Kliknite na link v emaile. Týmto je vaša registrácia úspešne ukončená.
 • Choďte na www.darca.sk a v časti Prihlásenie napíšte Váš predtým zaregistrovaný login a heslo.
 • V časti Náš projekt vyplňte formulár. Pred vyplnením formulára je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište Vášho konta. Políčka pre vyplnenie Vašich emailových adries vo formulári sú povinné. Nie je potrebné vyplniť celý formulár naraz. Priebežne ukladajte vyplnené dáta. Môžete sa aj odhlásiť a potom znovu prihlásiť a vrátiť k rozpísanému projektu.
 • Do časti Galéria pridajte všetky vyplnené povinné prílohy žiadosti (viď nižšie). Formulár nájdete taktiež na dolnej lište v darca.sk.
 • Projekt podáte záverečným potvrdením na karte č. 8. s názvom „Sumarizácia projektu“, a to najneskôr do 15. júna 2018.

Povinné prílohy žiadosti

 • kompletne vyplnený doplnkový formulár vo formáte Excel (nájdete na spodnej lište v projekte na Darca.sk).
 • kópia výpisu z katastra nehnuteľností vzťahujúceho sa k prihlásenej budove (postačuje elektronická verzia bez notárskeho overenia)
 • kópia ročného vyúčtovania spotreby energií v prihlásenej budove (elektrina, plyn, teplo) za posledné vyúčtovacie obdobie
 • 2-3 fotografie a/alebo video výstižne dokumentujúce súčasný stav prihlásenej budovy
 • v prípade, že bol prihlásenej budove vystavený energetický certifikát, dodať k prihláške aj jeho kópiu

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako administrátor grantovej výzvy v rámci programu Ekoobec uzavrie s vybranými podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca grantu spolu s elektronickou záverečnou správou predloží i fyzické kópie účtovných dokladov;
 • súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely
 • zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Konzultácie pri podávaní projektov

Otázky ohľadom grantového programu adresujte písomne cez sekciu Pošta vo Vašom konte na www.darca.sk, emailom na ziadosti@nadaciapontis.sk alebo telefonicky programovej koordinátorke Nadácie Pontis Daniele Kellerovej 02 57108124.

Technické dotazy rada zodpovie projektová koordinátorka zo Slovenských elektrární Barbora Jánošová na telefónnom čísle: +421/910 673 025 alebo emailom na barbora.janosova@seas.sk.


Diskusia