Nadácia Pontis

Grantová výzva Ukážte sa v dobrom svetle 2017

Energia pre život

28. apríl 2017 16:37

Zapojte sa do Zamestnaneckého programu Nadačného fondu Slovenských elektrární. V roku 2017 vás podporíme celkovou sumou 60 000 eur.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis otvára už piaty ročník zamestnaneckého grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle. Aj v tomto roku budú mať zamestnanci Slovenských elektrární možnosť svojimi dobrovoľníckymi aktivitami a nadšením pomôcť, aby sa urobilo veľa dobra. V rámci programu podporíme zaujímavé projekty pre komunity, v ktorých pracujú alebo žijú so svojimi rodinami.

Ukazte sa v dobrom svetle

Oprava detského ihriska, premena zanedbaného parku na komunitnú záhradu, okolie starého potoka, ktoré sa po vyčistení stane miestom pre oddych a šport. Aj to sú príklady projektov, ktoré chceme v roku 2017 podporiť celkovou sumou 60 000 eur

Podmienky zapojenia sa do programu

Program je otvorený iniciatívam miestnych mimovládnych organizácií, škôl, škôlok aj samospráv. Podmienkou je, aby boli do projektov aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu. Každý ambasádor projektu sa zároveň zaväzuje k  spolupráci na zapájaní iných zamestnancov – dobrovoľníkov do aktivít projektu a komunikácii výsledkov projektu.

Súčasťou projektu je aj návrh aktivít, ktoré chce žiadateľ realizovať v rámci podujatia Naše Mesto 2017.

Grantová výzva

UPOZORNENIE:

Program Ukážte sa v dobrom svetle bude realizovaný iným spôsobom ako v roku 2016. Žiadateľ bude podávať iba jednu grantovú žiadosť, povinnou súčasťou ktorej bude aj informácia o plánovanej aktivite v rámci podujatia Naše Mesto. Súčasťou žiadosti bude rozpočet aktivít Zamestnaneckého programu (max. 2000 eur) a rozpočet aktivít v rámci podujatia Naše Mesto (v závislosti od počtu dobrovoľníkov max. 400 eur).

Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky podporuje: vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, šport. Podmienkou pre realizáciu projektov je dobrovoľnícka práca zamestnancov spoločnosti – ambasádorov projektov a ďalších firemných dobrovoľníkov, medzi ktorých patria aj rodinní príslušníci zamestnancov spoločnosti.

Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom prispievajú ku kvalite života v regiónoch. Prioritou programu je podpora aktivít, ktoré podnecujú zručnosť rozmýšľať o rôznych javoch v súvislostiach, rozvíjajú aktivitu obyvateľov regiónov a sú zamerané na hľadanie riešení existujúcich problémov na lokálnej úrovni.

Prostriedky je možné využiť na nákup materiálu, učebných pomôcok a podobne. Nebudú podporené čisto investičné zámery obcí do verejnej infraštruktúry (napr. výmena okien na školských zariadeniach). Z grantu nie je možné hradiť náklady na mzdy a odmeny, je možné v menšej miere hradiť vykonanie odborných prác.

O podporu z grantovej schémy môže požiadať partnerská organizácia, ak je to:

 • mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi)
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
 • samospráva mesta alebo obce

Maximálna výška požadovaného grantu nesmie prekročiť 2 000 eur, minimálna výška podpory je 1000 eur.
Prijímateľ grantu musí naplánovať a po schválení dodržať spolufinancovanie projektu z vlastných  alebo iných zdrojov aspoň v rozsahu 10 % celkových nákladov.

Súčasťou grantovej žiadosti bude aj informácia o plánovaných dobrovoľníckych aktivitách, ktoré plánujú žiadatelia v spolupráci s ambasádormi projektu realizovať počas podujatia Naše Mesto 2017, ktoré sa uskutoční 9. – 10. 6. 2017. Odborná grantová komisia vyberie z predložených grantových zámerov max. 30 projektov, ktoré finančne podporí:

 • pri zapojení 10 – 19 firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 200 eur
 • pri zapojení 20 a viac firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 400 eur

Všetky projekty, ktoré schváli hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne a Nadácie Pontis   získajú podporu na realizáciu projektu v rámci iniciatívy Naše Mesto. Nárok na finančný príspevok budú mať iba tie projekty, v ktorých ambasádori formou menného zoznamu najneskôr do 28.5. preukážu zapojenie minimálneho počtu  10-tich firemných dobrovoľníkov.

Hodnotí sa predovšetkým dobrovoľnícky potenciál projektu na základe posúdenia:

 • kvality spolupráce ambasádora projektu s partnerskou organizáciou,
 • atraktívnosti výsledkov projektu a foriem komunikácie,
 • inovatívnosti projektu a prínosu pre región
 • aktívneho zapojenia firemných dobrovoľníkov do aktivít projektu. 

Zároveň od 19.5. – 18.6. bude môcť tieto projekty na stránkach www.seas.sk podporiť hlasovaním verejnosť – tie, ktoré v hlasovaní uspejú, získajú podporu max. 2 000 eur na realizáciu svojho projektového zámeru.

Výsledky hodnotenia žiadostí o granty budú zverejnené najneskôr 20. júna 2017 na internetovej stránke www.seas.sk a www.darca.sk. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu. Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 90 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 10 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Nárok na finančný príspevok budú mať iba tí žiadatelia, ktorí realizovali aktivitu v rámci podujatia Naše Mesto  a kde ambasádori formou prezenčnej listiny preukázali zapojenie minimálneho počtu 10-tich firemných dobrovoľníkov.

Ako a do kedy sa dá zažiadať o grant?

Najneskôr 15. mája 2017 je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Zamestnanecký grantový program 2017;
 • vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projektu cez systém „darca“ elektronicky odoslať.

HARMONOGRAM

20.4. 2017   Spustenie programu Ukážte sa v dobrom svetle
15.5. 2017 Uzatvorenie grantovej výzvy 
17.5. 2017 Hodnotenie projektov odbornou komisiou 
19.5. 2017 Zverejnenie projektov, ktoré získali grant na realizáciu projektu v rámci  podujatia Naše mesto 2017
19. – 28.5. 2017 Prihlasovanie firemných dobrovoľníkov na dobrovoľnícke projekty 
19.5. 2017 Spustenie hlasovania verejnosti o podpore projektov v rámci Zamestnaneckého programu
9. – 10.6. 2017 Podujatie Naše Mesto 
18.6. 2017 Ukončenie hlasovania verejnosti – podpora projektov v rámci Zamestnaneckého programu 
1.7. – 30.10. 2017 Realizácia projektov 

 

Kontakt

Ondrej Gallo
programový manažér Nadácie Pontis

T: 02 5710 8124
M: 0915 755 749
E: ondrej.gallo@nadaciapontis.sk


Diskusia