Nadácia Pontis

Energia pre život: Riešenie problematiky ľudí bez domova 2016

Energia pre život

6. október 2016 15:00

Aj v roku 2016 Nadačný fond Slovneských elektrární v Nadácii Pontis podporí organizácie, ktoré dlhodobo pomáhajú ľuďom bez domova

Výzva na spoluprácu pri riešení problematiky ľudí bez domova

Súčasťou dlhodobej stratégie Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis je dlhodobá podpora projektov odbornej pomoci ľuďom bez domova.

Finančná podpora, ktorú spoločnosť Slovenské elektrárne na túto tému poskytuje už do roku 2007, prispela k realizácii viacerých kľúčových projektov a naštartovaniu systémových zmien v tejto oblasti. Prispeli sme k rozbehnutiu prvej nízkoprahovej nocľahárne a špecializovanej ambulancie pre ľudí bez domova, ktoré prevádzkuje Depaul Slovensko.

Podporili sme založenie prvého denného nízkoprahového a integračného centra DOMEC združenia Vagus. Podporujeme jedinečný projekt Divadla bez domova, ktorý pomáha ľuďom bez domova prostredníctvom ich dlhodobého zapojenia do divadelného súboru.

Podporujeme možnosti dôstojného zárobku ľudí bez domova – aj vďaka našej podpore združenia Proti prúdu si na Slovensku môžeme kupovať  časopis Nota Bene.

Vďaka našim partnerom z neziskových organizácií, ich profesionálnej angažovanosti a presadzovaniu nových riešení sa za posledné roky  zvýšila kvalita života mnohých ľudí bez domova. Viaceré neziskové organizácie okrem svojich životaschopných projektov prinášajú aj ďalšie potrebné riešenia problematiky bezdomovectva a strategicky pri ich realizácií spolupracujú s rôznorodými subjektmi.

V roku 2016 sme sa rozhodli vyzvať na spoluprácu pri riešení problematiky ľudí bez domova organizácie, s ktorými dlhodobo spolupracujeme:

 • Depaul Slovensko
 • Divadlo bez domova
 • Proti prúdu
 • Vagus

Medzi predložené projekty prerozdelíme celkovo 42 000 eur, ktoré Fond získal v roku 2015 ako asignáciu 2% dane z príjmu spoločnosti Slovenské elektrárne.

V roku 2016 sme sa rozhodli podporiť investičné projekty, ktoré budú zamerané na investície do dlhodobého fungovania partnerských organizácií:

 • podpora obnovy infraštruktúry nízkoprahových denných centier, útulkov  a nocľahární, vďaka ktorým si ľudia bez domova môžu zachovať ľudskú dôstojnosť aj bez finančného príjmu, dokladov, či schopnosti o svojej situácii komunikovať,
 • podpora projektov podporovaného zamestnávania, s cieľom, aby ľudia bez domova znovunadobudli bývanie, mohli byť ekonomicky aktívnymi a nezávislými od sociálneho systému,
 • podpora infraštruktúry pre kultúrne a sociálne aktivity umožňujúce ľuďom, ktorí nemajú domov, rozvíjať vo vzťahoch s druhými vedomie vlastnej hodnoty a tak aj motiváciu k bežnému životu.

Výška podpory

Na podporu projektov odbornej pomoci ľuďom bez domova bude prerozdelená celková suma 42 000 eur. Žiadať možno o príspevok v  maximálnej výške 12 000 eur. Požadovanú výšku grantu môže hodnotiaca komisia znížiť.

Odporúčané spolufinancovanie projektu, prípadne súvisiacich nákladov organizácie z verejných zdrojov (mesto, mestská časť, VÚC) je vo výške minimálne 10% z celkovej sumy projektu.

Rozhodovanie o podpore projektov

O výške podpory predložených projektov bude rozhodovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je potrebný, v zmysle podpory sociálnych služieb pre ľudí bez domova.
 2. V projekte je jasne formulovaný projektový zámer,  kvantitatívne aj kvalitatívne ciele a výsledky, ktoré chce organizácia prostredníctvom realizácie projektového zámeru dosiahnuť.
 3. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 4. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.
 5. Je jasná perspektíva ďalšieho pokračovania a rozvoja činnosti organizácie aj po skončení projektu. 
Harmonogram
22. september 2016 zverejnenie výzvy
10. október  2016 uzávierka prijímania projektov
15. október  2016 zverejnenie výsledkov rozhodovania o podpore projektov
30. november 2016 uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov

Termín realizácie projektov

Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia vyššie uvedené účely a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať v čase realizácie projektu od 15. október do 25. novembra 2016 a vydokladovať v súlade so zmluvou do 30. novembra 2016.

Schválené granty vyplatíme v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90% schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhú vo výške 10% po predložení záverečnej správy.

Prijímanie projektov

Podať projekt je potrebné cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.skna ktorej si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto.

Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa, pričom pri registrácii je potrebné vybrať  Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis a program “Energia pre život 2016”. Ak už bol žiadateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje. 

Pred vyplnením samotného formulára projektu v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky. 

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako administrátor Nadačného fondu Slovenských elektrární uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží online vypracovanú  záverečnú správu a poštou zašle fyzické kópie požadovaných účtovných dokladov ;
 • súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

KONTAKT:

Ondrej Gallo
Nadácia Pontis

T: 0915 755 749
E: ondrej.gallo@nadaciapontis.sk


Diskusia