Nevyhnutnou súčasťou stratégie každej spoločnosti je aj zodpovednosť za prostredie, v ktorom pôsobí. Slovenské elektrárne sa okrem svojej podnikateľskej činnosti venujú aj mnohým aktivitám a iniciatívam, ktoré majú širší celospoločenský význam. Program spoločenskej zodpovednosti nazývajú Energiou pre krajinu.


Prijímatelia 2 %-ného podielu zaplatenej dane z príjmu Slovenských elektrární, a. s. sa môžu uchádzať o poskynutie finančných prostriedkov po prihlásení sa do svojho účtu na tomto portáli a zaslaní elektronickej žiadosti.

 • Iba prihlásený užívateľ v položkách hlavného menu uvidí zobrazenú možnosť vyplniť a poslať elektronickú žiadosť.
 • Ak ešte nemáte vytvorený profil svojej organizácie, zaregistrujte sa, uložte si bezpečne svoje prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa prihlasujete do svojho profilu.
 • Zaregistrovaný užívateľ sa prihlási so svojím užívateľským menom a heslom.
 • Vyplní a odošle elektronický formulár.
 • Stav predložených žiadostí a ich prípadné schválenie užívateľ vie skontrolovať po prihlásení sa do svojho profilu.
 • Až do momentu spracovania žiadosti ju vie registrovaný užívateľ editovať po prihlásení sa do svojho profilu.
 • Po schválení žiadosti môže užívateľ po prihlásení sa do svojho profilu začať na portál www.energiaprekrajinu.sk písať blogy s fotogalériami, videami iným digitálnym obsahom o projekte, na ktorý mu bola poskytnutá podpora z asignovaných 2 percent dane.

Odsúhlasený zoznam so sumami pre vybraných prijímateľov, po posúdení a prehodnotení predložených projektov výberovou komisiou, postúpia Slovenské elektrárne, a.s., k vyplateniu príslušnému daňovému úradu .

Poskytnutá suma jednému prijímateľovi je minimálne 8,30 EUR.

Pravidlá pre poskytnutie 2-percentného podielu zaplatenej dane vybraným prijímateľom podľa zákona:

Spoločnosť môže rozhodnúť o pridelení finančnej čiastky zodpovedajúcej 2 %-nému podielu zaplatenej dane vybraným prijímateľom v súvislosti s platnou legislatívou, t. j. v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Finančný objem zodpovedajúci 2 %-nému podielu sa môže prideliť jednému prijímateľovi, alebo rozdeliť medzi viacerých, v zmysle dodržania a zohľadnenia § 50 „Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov" nasledovne:

Prijímateľom môže byť len právnická osoba, ktorá bola zapísaná k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR a prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podiel 2 % zaplatenej dane poskytuje a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky uvedené v § 50 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ide o:

 • občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
 • nadáciu v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z.z.
 • neinvestičný fond v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z.z.
 • neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
 • organizácia s medzinárodným prvkom v zmysle zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • Protidrogový fond

Podiel 2% zo zaplatenej dane sa poskytuje a je ho možné použiť len na účely, ktoré sú predmetom činnosti prijímateľa a jedná sa len nasledovné činnosti:

 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • ochrana a podpora zdravia: prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a vzdelávania
 • podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
 • veda a výskum

(bližšie všeobecné informácie pre tento účel získate na internetovej stránke www.rozhodni.sk)

V prípade, ak prijímateľ použije podiel zaplatenej dane na iný účel ako uvedený v ust. § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, aplikujú sa na jeho konanie ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa zák. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť poskytnutý podiel na zaplatenej dani správcovi dane.